1. Parter

Selger er Skyvac Norge AS, Rabekkveien 9, 1530 Moss, registrert i Brønnøysundregisteret med org.nr.: 917 612 307 og blir i det følgende benevnt «selger», «vi» eller «oss». Kjøper er den forbruker som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Disse salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen og ordrebekreftelsen, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

2. Kjøpsprosess

 Dine bestilte varer sendes til nærmeste post i butikk for henting eller avtalt sted. Ved bestilling av flere varer hvorav én eller flere ikke er garantert å være på lager hos oss, vil bestillingen sendes samlet så fort alle varer er på lager. Vi har dessverre ikke mulighet til å behandle bestillinger utenfor Norge og leverer kun til Norge, herunder Svalbard og Jan Mayen. Dersom du ønsker å benytte angreretten og returnere en vare, og vilkårene for returrett er oppfylt, skal varen eller varene sendes til vårt lager i Moss på en forsvarlig måte.

3. Priser

Prisene som er oppgitt i nettbutikken inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle andre avgifter og leveringskostnader samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingen før betaling blir foretatt. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen blir solgt uten tillegg av merverdiavgift, jf lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Selger forbeholder seg retten til å kansellere en bestilling eller en del av en bestilling dersom produktet er utsolgt. Det tas videre forbehold om kansellering av ordrer som selger legger til grunn er beregnet for videresalg. Vi tar imidlertid forbehold om at skrivefeil kan forekomme, hvilket kan innebære at selger ikke kan levere i henhold til opplysninger gitt i vår markedsføring.

5. Ordrebekreftelse

Når vi har mottatt kjøperens bestilling så bekreftes ordren ved utsendelse av en ordrebekreftelse til kjøperen. Kjøperen skal kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, skal kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig på den måte som beskrevet i punkt 10.

6. Betaling

I tillegg til betaling med vanlig bankkort hvor konto belastes direkte, tilbyr vi betaling med kredittkort gjennom vår betalingsformidler Stripe. Betalingskort eller kredittkort blir først belastet når bestillingen blir sendt fra vårt lager. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling blir kjøpesummen reservert på kortet ved bestillingen. Dersom reservasjon ikke kan foretas forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. av 21. juni 1985 nr. 82 komme til anvendelse.

7. Levering

Vi tilbyr frakt med Bring og TNT.  

8. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til kjøperens rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter lov av 21. desember 2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssteds (angrerettloven) bestemmelser. Angrerett kan benyttes selv om varen er mangelfri og før varen er levert.

Kjøperen må skriftlig informere selger som anvist i Angrerettlovens § 9 om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, opplysninger om angrerett og angrerettskjema er mottatt. Opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen må oppgis. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene, og senest etter 3 måneder fra mottak av varen. Angrefristen går under enhver omstendighet ut etter 1 år.

Kjøperen har anledning til å undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må imidlertid leveres tilbake innen rimelig tid og i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den, og i originalemballasjen. Selgeren skal betale tilbake kjøpesummen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen, henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Kjøperen betaler kostnadene for returforsendelsen.

10. Undersøkelse av varen

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. disse vilkårenes punkt 12.

11. Salgspant

Selger har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.

12. Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen og senest innen to måneder fra det tidspunkt da kjøperen oppdaget mangelen.

Reklamasjon på et produkt kjøpt i nettbutikken skal meldes skriftlig til oss, enten på e-post til kundeservice eller post til Skyvac Norge AS, Rabekkveien 9, 1530 Moss. Reklamasjon må skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes til selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

13. Kjøpers rettigheter ved forsinkelse og mangel

13.1. Generelt
Dersom varen har en mangel eller selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen etter omstendighetene gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 og 6. Kjøperen kan ved mangler holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag og kreve erstatning fra selgeren. Ved forsinkelse kan kjøperen holde kjøpesummen tilbake, heve avtalen, kreve oppfyllelse og kreve erstatning fra selgeren. Kjøperen må innen rimelig tid melde krav til selgeren ved reklamasjon jf. avtalens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

13.2. Oppfyllelse
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

13.3. Retting eller omlevering
Dersom varen har en mangel kan kjøperen kreve at selgeren retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Selgeren skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for kjøperen, uten risiko for at kjøperen ikke får dekket sine utlegg og uten vesentlig ulempe for kjøperen. Selgeren kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om kjøperen hverken krever retting eller omlevering kan selgeren tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøperen ikke kreve prisavslag eller heving.

13.4. Prisavslag
Dersom en mangel ikke rettes eller omleveres kan kjøperen kreve forholdsmessig prisavslag.

13.5 . Heving
Kjøperen kan heve avtalen dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen. Ved mangel kan kjøperen i stedet for prisavslag heve avtalen med mindre mangelen er uvesentlig.

13.6. Erstatning
Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen eller mangelen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24 og § 33.

14. Selgers rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren etter omstendighetene gjøre gjeldende beføyelsene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9. Dersom kjøperen ikke betaler, kan selgeren fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper kan selgeren heve avtalen. Selgeren kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Selgeren kan også heve kjøpet dersom kjøperen ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som selgeren har fastsatt. Selgeren kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøperen har sagt at han eller hun ikke vil betale.

14.1 Renter ved forsinket betaling/ inkassogebyr
Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selgeren kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling av 17. desember 1976 nr. 100. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og kjøperen kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav, jf lov av 13. mai 1988 nr. 26 om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

15. Garanti

Garantier etter norsk lovgivning gjelder. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler på produkt etter punkt 11.

16. Personopplysninger

Selgeren kan innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Selgeren vil kun innhente kjøperens personnummer der det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig, jf personopplysningslovens § 12. Selgeren kan ved samtykke fra kjøperen benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen. Slikt frivilling og informert samtykke må gis av kjøperen.

Som kjøper kan du kontakte oss på e-post ved spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller for stans av bruk eller endring av personopplysningene. For øvrig viser vi til vår personvernerklæring.

17. Konfliktløsning og verneting

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås skal saken løses ved de alminnelige domstoler. Denne avtalen er regulert av norsk rett. Kjøpers verneting er rett verneting.